Kota Batam, tanggal 25 Jun 2022, Pukul 12:24 WIB

Kota Batam, tanggal 25 Jun 2022, Pukul 12:24 WIB

INFORMASI RUMAH SAKIT

Informasi Rumash Sakit

RS. Camatha Sahidya

Hotline RS : (0778) 371002, 371003
Nama Drirektur RS : dr. Zaini, MARS
Kode RS : KPTS.302/HK/XII/2016
Penyelenggara RS : PT. Camatha Sahidya Batam
Kelas : Kelas C
Akreditasi : Madya (04 Nov 2019 s/d 03 Nov 2022)

Izin Penyelenggara

Nomor : KPTS.302/HK/XII/2016
Tanggal : 16-12-2016
Tgl. Masa Berlaku : 16-12-2021
Pencetak Izin : Walikota Batam

Jl. Jend. A. Yani No.8

(0778) 371002, 371003
+62778371002